Regulamin platformy

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) platformy cabb.pl obowiązuje w zakresie użytkowania platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a Centralną Agencją Bezpieczeństwa Biznesu sp. z o. o. (zwana dalej CABB).Dostęp do Platformy jak również korzystanie z jej funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi.

I.Definicje umowne

1. Baza Danych – oznacza zbiór zgromadzonych danych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, do którego prawa wyłączne przysługują CABB, dostępne w ramach Serwisu pod adresem www.cabb.pl.
2. Użytkownik - osobakorzystająca z Serwisu.
3. Klient – osoba, która korzystając z usług CABB, umieszcza w serwisie treści reklamowe.
4. Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
5. Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma na celuprzede wszystkim zapewnienie prywatności Użytkowników, ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwa korespondencji.
2. Serwis zapewnia anonimowość użytkowników. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez CABB lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
3. CABB współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez kontrahentów CABB z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez kontrahentów CABB. Do usług świadczonych przez CABB stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Korzystanie przez użytkownika z bazy danych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.

III. Opinie

1. Użytkownik może skorzystać z możliwości umieszczenia opinii na temat podmiotów których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.
2. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.
3. Zabrania się dodawania opiniizawierających reklamy lub informacje handlowe, również poprzez link do strony www.
4. Zabrania się umieszczania opinii zawierających treści obraźliwe, naruszające ogólnie pojęte normy dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.
5. Opinie naruszające powyżej wskazane zasady mogą zostać usunięte.

IV. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia strony ww.cabb.pl.Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
2. Umowy o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez CABB, w ramach Serwisu podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowychdostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

V. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres siedziby CABB bądź w formie elektronicznej na adres: kontakt@cabb.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji, w terminie do 14 dni od daty zdarzenia.
2. Rozpoznanie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. CABB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

VI. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Wszelkie zakłócenia lub niedogodności w korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu, jak też rezultat poszukiwań co do merytorycznej zawartościuzyskanych informacji pozostaje poza odpowiedzialnością CABB, w tym skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
3. CABB nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów ww., w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatność oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów.
4. CABB nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów ww. wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) - roszczenia te należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.
5. CABB wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
6. CABB nie ponosi odpowiedzialnościza korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują CABB. Dane zawarte w Bazie, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
2. Klient umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
3. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe, Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku poprzez wyświetlenie na ekranie monitora i zapis elektroniczny.Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione, w szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych bez pisemnej zgody CABB lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
5. Użytkownicy, udostępniając treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a CABB przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

IX. Ochrona prywatności

1. Dostęp do określonych treści w ramach Serwisu, może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
2. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika,CABB dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników i przepisami prawa. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.

X. Postanowienia końcowe

1. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie:www.cabb.pl
2. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: Centralna Agencja Bezpieczeństwa Biznesu sp. z o. o., Jaworska 11, 53-612 Wrocław, NIP: 8992896161